Projekt “Mjesec hrvatskog turizma”

Cilj i svrha projekta

Projekt Mjesec hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Projekt) predstavlja promotivnu akciju kojom se u periodu od 1. do 31. listopada 2022. godine omogućuje turistima da posjete i upoznaju turističku ponudu naše zemlje uz dodatne popuste na različite vrste turističkih proizvoda, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i različitih doživljaja.

Akcija predviđa mogućnost uključivanja svih subjekata koji sudjeluju u turističkoj ponudi: hotelske kuće, privatni iznajmljivači, restorani, parkovi prirode i nacionalni parkovi, muzeji, galerije, ponuditelji aktivnog odmora, prijevoznici i dr. na način da se isti prijave putem posebne internetske stranice www.mjesechrvatskogturizma.hr te u predviđenom roku prilagode cijene usluga sukladno uvjetima ove promotivne akcije.

Ciljevi Projekta su poticanje domaćeg turizma i povećanje turističkog prometa u post sezoni.

Nositelji projekta

Nositelji Projekta su Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.

Ponuditelji

Prihvatljivi ponuditelji su svi registrirani subjekti za ugostiteljske usluge i usluge u turizmu kao i srodne usluge koje su vezane uz turističku ponudu (npr. lječilišta, muzeji, kazališta i druge slične javne ustanove odnosno gospodarski subjekti).

Ponuditelj ne smije imati dugovanja s osnove javnih davanja odnosno turističke pristojbe (boravišne pristojbe prema ranijim propisima).

Ponuditelj je dužan dokaz o nepostojanju dugovanja s osnove javnih davanja priložiti uz prijavu (predmetni dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana prijave za sudjelovanje u projektu).

Provjeru pravnog statusa Ponuditelja kao i stanje dugovanja po osnovi turističke (boravišne) pristojbe izvršit će Nositelji projekta uvidom u odgovarajuće registre, upisnike ili evidencije.

Ponuda

Ponuditelj je dužan ponudu izraditi u skladu s odredbama ovih uvjeta te istu podnijeti na autorizaciju putem odgovarajućeg web obrasca.

Ponuda se mora temeljiti na uslugama i cijenama koje Ponuditelj već nudi na tržištu, i koje su objavljene na internetskim stranicama uključujući i portale za oglašavanje turističke ponude odnosno ako nisu tako objavljene moraju biti sastavni dio kataloga ili ostalog tiskanog promotivnog materijala za tekuću godinu ili sezonu.

Ponuda se mora realizirati u razdoblju od 1. do 31. listopada 2021. godine.

Ponuda mora sadržavati popust na osnovnu cijenu u minimalnoj visini 35%. Osnovnu cijenu bez popusta kao i visinu popusta, odnosno konačnu cijenu s uključenim popustom ponuditelj je dužan navesti u prijavi ponude.

Ponuditelj je dužan postupati sukladno propisima o zaštiti potrošača te na svojim materijalima ili komunikacijskim kanalima jasno istaknuti osnovnu cijenu te odobreni popust.

Svaki ponuditelj ima pravo u istom trenutku imati više aktivnih ponude za svaku pojedinačnu kategoriju/podkategoriju po poslovnoj jedinici odnosno lokaciji pružanja usluga (ugostiteljski objekt, kulturni objekt i sl.).

U slučaju da ponuda sadržajno odgovara u više kategorija/podkategorija, ponuditelj može, zatražiti da bude naveden u svim kategorijama/podkategorijama/regijama uz koje je vezan sadržaj ponude. Nositelji Projekta zadržavaju pravo da u navedenom slučaju odluče hoće li se, i u kojim sve kategorijama/podkategorijama/regijama, ponuditelj navesti.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke i uvjete:

 • podaci o pružatelju usluge/usluga
 • opis usluge/usluga
 • cijena usluge/usluga (cijena bez popusta i cijena s uključenim popustom)
 • fotografije (ako je primjenjivo)
 • ostale bitne uvjete (npr. točno određene datume ili razdoblja kada je usluge moguće koristiti, količinska ograničenja, obvezu rezervacije, način rezervacije i sl.)

Ponudu je u svakom slučaju moguće izmjeniti ili dopuniti isključivo na način da elemetni i uvjeti istaknuti u prijavi budu povoljniji za kupca..

Ponudu je moguće povući, odnosno izmjeniti ili dopuniti na način da elementi i uvjeti istaknuti prilikom prijave budu nepovoljniji za kupca, samo u slučaju postojanja opravdane i objektivne okolnosti radi koje ponudu nije moguće realizirati u navedenom opsegu i sadržaju, a o čemu je ponuditelj dužan bez odgode obavijestiti Nositelje Projekta putem odgovarajućeg web obrasca, a dodatno i telefonskim putem.

Svaka prijavljena ponuda prolazi postupak autorizacije od strane administratora koji prilikom navedenog provjerava sljedeće:

  • prihvatljivost ponuditelja
  • prihvatljivost ponude

U slučaju ako ponuda udovoljava svim propisanim kriterijima, podaci o ponuditelju javno se objavljuju putem internetskih stranica Projekta uz isticanje poveznice na internetske stranice na kojima je Ponuditelj objavio ponudu.

Ponuditelj je dužan objaviti ponudu na hrvatskom jeziku, a po vlastitoj procjeni i na ostalim jezicima.

Ako se radi o ograničenoj količini usluga ponuditelj je dužan predmetno istaknuti kao uočljivu   napomenu i nakon prodaje/rezervacije istaknute količine označiti ponudu kao “prodanu” te o navedenom obavijestiti Nositelje Projekta nakon čega ponuditelj više neće biti aktivan na službenim stranicama Projekta.

Odgovornost Ponuditelja

Ponuditelj odgovara za točnost svih podatka koje je naveo u prijavi ili ponudi te je dužan bez odgode obavijestiti Nositelje Projekta, a po dogovoru s Nositeljima projekta i javnost o svakoj promjeni vezanim uz navedene podatke.

U postupanju s eventualnim osobnim podacima, ponuditelj je dužan pridržavati se propisa o zaštiti osobnih podataka i sa istima postupati s dužnom pažnjom.

Ponuditelj u potpunosti odgovara za istinitost, dostupnost, sadržaj i cijenu usluga navedenih u objavljenoj ponudi kao i za sadržaj i kvalitetu izvršenja usluge sukladno propisima obveznog prava.

Ponuditelj odgovara za eventualnu povredu prava intelektualnog vlasništvo vezanih uz vizualni identitet, fotografije te ostali sadržaj koji može biti predmet autorskih ili drugih prava intelektualnog vlasništva te je u slučaju povrede takvih prava dužan preuzeti na sebe sve postupke koje treće osobe pokrenu u vezi zaštite navedenih prava odnosno u iste se bezuvjetno uključiti kao umješač, a ujedno i Nositeljima Projekta kao i svakoj trećoj osobi naknaditi svaku štetu (materijalnu ili nematerijalnu) prema propisima obveznog prava i prava koje uređuje zaštitu intelektualnog vlasništva.

Ponuditelj je zbog lažnih podataka, promjena ili odustajanja od ponude (osim više sile i sl.) odnosno postupanja protivno dobroj trgovačkoj praksi ili ovim uvjetima, dužan krajnjem korisniku usluga, ali i Nositeljima Projekta, naknaditi svaku štetu (materijalnu ili nematerijalnu) prema propisima obveznog prava.

Odgovornost Nositelja Projekta

Nositelji Projekta nisu posrednici u ugovaranju ponuđenih usluga odnosno ugovaranje istih se obavlja isključivo između krajnjeg korisnika i ponuditelja na način koji je ponuditelj naveo u ponudi.

Nositelji Projekta ne odgovaraju za sadržaj internetskih stranica odnosno informacija koje putem svojih materijala i/ili komunikacijskih kanala pruža ponuditelj odnosno na kojima se mogu naći detaljne informacije o uslugama koje ponuditelj pruža.

Nositelji Projekta imaju pravo ukloniti bilo koju ponudu za koju se utvrdi da narušava vjerodostojnost kampanje ili za koju se utvrdi da nije točna ili da ponuditelj više ne udovoljava propisanim uvjetima, bez prava Ponuditelja ili bilo koje treće osobe na naknadu štete.

Odgovornost trećih osoba

Fizička osoba koja unosi podatke putem odgovarajućeg web obrasca odnosno koja se prijavljuje kao Ponuditelj ili u ime i za račun ponuditelja snosi svu materijalnu i kaznenopravnu odgovornost za posljedice lažnog predstavljanja i kvalitetu podataka prilikom prijave (jednako kao što je ovim Uvjetima to određeno za ponuditelja) te je osobi u čije ime i za račun se lažno predstavlja, krajnjem korisniku usluga, ali i Nositeljima Projekta, dužna naknaditi svaku štetu (materijalnu ili nematerijalnu) prema propisima obveznog prava.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na prava i obveze temeljene na ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe hrvatskog prava bez primjene odredbi propisa o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Obrada osobnih podataka

 • Sastavni dio ovih uvjeta je i Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka koja se nalazi na linku u nastavku: https://mjesechrvatskogturizma.hr/obrada-osobnih-podataka.

IZJAVE KOJE JE POTREBNO PRIHVATITI PRILIKOM PRIJAVE:

 • Izjava o prihvaćanju općih uvjeta

Izjavljujem da sam kao osoba koja podnosi ovu prijavu u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj ovlašten/ovlaštena podnijeti ovu prijavu te u ime navedene osobe prihvatiti sve izjave koje su potrebne za valjanost ove prijave. Ujedno u svoje osobno ime, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da sam svjestan/svjesna sadržaja općih uvjeta i načina provedbe Projekta “Mjesec hrvatskog turizma” te da iste u cijelosti prihvaćam.

 • Izjava o istinitosti i točnosti podataka

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

 • Izjava o autorskom i srodnom pravu

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao Ponuditelj, izjavljujem da u vezi vizualnog identiteta, fotografija te ostalog sadržaja koji može biti predmet autorskih ili drugih prava intelektualnog vlasništva Ponuditelj posjeduje odgovarajuća prava koja mu omogućuju neometano korištenje takvih materijala na način potreban za provedbu Projekta “Mjesec hrvatskog turizma”.

 • Izjava o obradi osobnih podataka sukladno GDPR-u

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da postoji valjani pravni temelj i/ili ovlaštenje za prikupljanje, obrađivanje te dostavljanje trećim osobama eventualnih osobnih podataka navedenih u prijavi te istodobno u ime i na temelju ovlaštenja Ponuditelja dajem suglasnost da se takvi podaci koriste za potrebe provedbe projekta “Mjesec hrvatskog turizma”, sve u skladu propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Možda ti se također svidi...